SCHOOLDe school staat in een wijk, die midden in een proces zit van stedelijke vernieuwing. Totale aanpak van de wijk. Sloop van flats en bouw van eengezinswoningen koopwoningen, verbetering van huurwoningen en een nieuw winkelcentrum geven de wijk een positieve impuls.
 

Op obs Eestroom geven wij leerlingen, die speciale zorg nodig hebben, zoveel mogelijk hulp. Wij hebben

hiervoor een interne zorgstructuur opgezet. De interne zorgstructuur staat beschreven in Intern Zorgplan. Hierin hebben we de procedures, de taken en verantwoordelijkheden en de te hanteren formulieren vastgelegd. 

 

 

 

Waar wij voor staan 

 • Wij zijn vooral en eerst een school, de plaats waar met plezier geleerd wordt.
 • Wij besteden de meeste leertijd aan taal, rekenen en schrijven. Daarbij maken wij gebruik van een schakelklas.
 • Eén van onze doelen is de leerlingen steeds meer in aanraking te brengen met techniek.
 • Samen met de sportcoördinator en studenten van het Cios bieden wij de leerlingen naschoolse activiteiten aan.
 • Wij volgen de leerlingen systematisch met ons leerlingvolgsysteem om hun ontwikkeling vast te leggen en zo hoog mogelijke leerresultaten te halen. 
 • Wij bieden zoveel mogelijk zorg op maat.  
 • Wij bieden een veilige en gestructureerde leeromgeving.
 • Wij gaan respectvol met elkaar om en hebben duidelijke regels en afspraken. 
 • Wij leren onze leerlingen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun gedrag en de keuzes die zij maken.
 • Wij bieden en geven hulp aan ouder(s)/verzorger(s) en kinderen op sociaal emotioneel gebied. 
 • Wij zijn ons bewust van de multiculturele achtergrond van onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). Wij hebben respect voor die achtergrond en werken bewust aan samenwerken en samendoen zonder tekort te doen aan die verschillende achtergronden. 
 • Wij zijn een brede school en werken samen met andere betrokken instanties in de wijk.
 • Wij bieden ouder(s)/verzorger(s) verschillende activiteiten. (ouderkamer, naschoolse activiteiten). 


  Meer informatie kunt u vinden in de schoolgids op deze website.