MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


Medezeggenschapsraad. ( MR)
Ouders en personeel praten, denken en beslissen mee over het te voeren beleid van de school. In de wet medezeggenschap is geregeld wanneer de perosoneelsgeleding en / of de oudergeleding instemming en / of adviesrecht heeft. Leden van de medezeggenscapsraad worden steeds voor een periode van twee jaar gekozen. Zolang een ouder een kind op school heeft, kan die ouder in de MR gekozen worden. Anders dan de Ouderraad houdt de MR zich bezig met het toetsen van de beleidsmatige zaken van de school en het schoolbestuur. De  MR kan gevraagd worden om instemming of advies betreffende besteding van gelden, het benoemen van personeel, het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan etc. Ook de onderhoudt de MR contacten met het schoolbestuur indien daar noodzaak toe bestaat. De MR vergdert 1 keer in de 6 weken.

SAMENSTELLING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

 Ouders: 
 Mevr. J. van Dongen                                                              
 Carlierstraat 43                      
 8919BC   Leeuwarden

vacature
 
                                                                               
 PERSONEEL
 Mevr. M. Zomers
 Mevr. M. Bonnema