ZIEKTE/VERLOF/SCHOOLTIJDEN

Schoolverzuim, ziek melden en vrijstelling van onderwijs

Ouder(s)/verzorger(s) worden verzocht bij verzuim vóór schooltijd contact op te nemen met de school. Om extra schoolverzuim te voorkomen, vragen wij u bezoeken aan artsen en tandartsen zoveel mogelijk buiten de schooluren te laten plaatsvinden. Dit is vooral in het belang van uw kind!    
     
dit kan telefonisch op ons nummer 058 - 266 37 07 of per mail: directie.eestroom@proloog.nl               

Bij cultuurgebonden feesten, zoals Suikerfeest, krijgen de betreffende leerlingen vrij. Wij vragen u vakanties te plannen op dagen dat uw kinderen vrij zijn. Alleen als er sprake is van gegronde reden is het toegestaan dat de directie de leerling extra vrij geeft. In alle andere gevallen verwijzen we u naar de leerplichtambtenaar van het basisonderwijs. Is er sprake van ongeoorloofd verlof dan wordt dit door de directie van de school doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.   
      
                • leerplichtambtenaar basisonderwijs: 2338050  


Schooltijden

Op onze school werken we met het continurooster.
Dit houdt in dat de kinderen elke dag les hebben van 08:30 uur tot 14:00 uur.
Tussendoor hebben de kinderen op twee momenten pauze. tijdens deze pauzes eten ze in de klas en spelen ze buiten.Inlooptijd  

Alle kinderen mogen 10 minuten voor schooltijd naar binnen. Bij de eerste bel om 08.25 gaan alle leerlingen naar binnen. De lessen beginnen voor alle groepen om 8.30 uur en eindigen om 14:00 uur.


Ophalen leerlingen

Als u uw kind ophaalt, kunt u buiten wachten. Als het regent, kunt u natuurlijk in de hal wachten.