Verlof

Als uw kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. Op de eerste schooldag volgend op de maand waarin uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig.
De leerplicht staat slechts onder bepaalde voorwaarden toe dat een leerplichtig kind lessen verzuimt. Voor meer informatie van de rijksoverheid over de leerplicht: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Aanvragen extra verlof

Voor het aanvragen van extra verlof kunt u terecht bij de directeur van de school. Vakanties kunt u plannen op de dagen dat de leerlingen vrij zijn. Alleen als er sprake is van gegronde reden is het toegestaan dat de directie de leerling extra vrij geeft. Voor het aanvragen van dit verlof moet een formulier ingevuld worden. Dit formulier is bij de directeur verkrijgbaar. De directeur houdt zich aan de regels van de leerplicht en overlegt bij twijfel ook met de leerplichtambtenaar. Bij cultuurgebonden feesten kunnen leerlingen, na overleg met de directeur, 1 dag vrij van school krijgen. In alle andere gevallen verwijzen wij u naar de leerplichtambtenaar van het basisonderwijs Leerplichtambtenaar basisonderwijs: 058-2338050. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, wordt dit door de directie van de school doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Dit kan als gevolg hebben dat u als ouder een proces-verbaal krijgt. De boete kan honderden euro's bedragen.  

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u de aanvraag van het verlof ruim van te voren aanvraagt. Wij verzoeken u om afspraken met arts, specialist en tandarts zo te regelen dat uw kind zo weinig mogelijk verzuimt.
In de schoolgids van Proloog vindt u uitgebreide informatie over de leerplicht, verzuim en het aanvragen van extra verlof ( hoofdstuk 2, Regelingen).

Bij ons is het altijd open dag

Kom langs en neem contact met ons op voor een afspraak.